آتش سوزی در مزارع گندم بهشهر

مزارع گندم روستاهای حسین آباد و قره تپه بهشهر به مساحت حدود هشتاد هکتار طعمه حریق شد. خسارت وارده به ۴۸ نفر از کشاورزان با تولید ۳۵۰ تن، حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده است.

مزارع گندم روستاهای حسین آباد و قره تپه بهشهر به مساحت حدود هشتاد هکتار طعمه حریق شد.

خسارت وارده به ۴۸ نفر از کشاورزان با تولید ۳۵۰ تن، حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده است.